pic01

Newyddion a Digwyddiadau

 

Gŵyl Ban Geltaidd yn ol yn 2023 (Saesneg yn unig)

Gyfeillion,
O’r diwedd daeth newyddion atom ynghylch yr Ŵyl Ban Geltaidd.
Gwaith mawr rŵan o’n blaenau er mwyn trefnu cystadleuwyr a chefnogwyr.
Mwy o wybodaeth ar y ffordd.
Cofion caredig,
Arwel

A chairde,
I am pleased to announce that the Pan Celtic International Festival will resume in 2023!
We will be adhering to the traditional dates, commencing the day after Easter Bank Holiday Monday, therefore the official dates for the next festival are:
Tuesday – Sunday, 11 – 16 April 2023 (even though Sunday has always been included in the festival dates, events generally conclude late at night on the Saturday night of the festival to allow for travel time for delegations returning home.)
Ceatharlach has been appointed Host Town for the 2023 festival – Bríde de Róiste and her distinguished lieutenants, Emma & Ollie, have commenced preparations and an advance brochure will be forwarded to you.
We will also adhere to the general timetable of our previous festivals.
I would like to draw your attention to the Pan Celtic International Song Contest.
National Committees have a number of options open to them when entering for the 2023 Pan Celtic International Song Contest.
In instances where National Song Contests had already taken place by the time the 2020 festival was cancelled the winning songs may be entered in the 2023 Pan Celtic International Song Contest if National Committees wish to do so.
Such songs may be entered in addition to the winning song if a National Song Contest is held in 2023.
National Committees are not required to hold a National Song Contest in 2023 if they do not wish to do so.
This means that there may be 1 entry or 2 entries per nation in the 2023 competition.
The Pan Celtic website will be updated regularly.
Regarding accommodation – Bríde will forward details to you in due course.
I look forward to seeing you all again.
Le meas,
Máirín
MÁIRÍN NIC DHONNCHADHA
CEANNASAÍ


Fi mewn Tri - Prynhawn Da S4C

 


Yr Wyl Bangeltaidd Eleni

Yn anffodus bydd y criw o Gymru ddim yn mynychu yr Ŵyl Ban Geltaidd eleni. Oherwydd yr haint y coronavirus mae y penderfyniad anffodus wedi ei gymeryd, mae amryw o achosion ar draws IWERDDON A Chymru yn gwneud inni fel pwyllgor yma yng Nghymru ofni sefyllfa ein cefnogwyr a’n cystadleuwyr. Mae amryw wedi derbyn y penderfyniad fel un doeth ac yn deall y sefyllfa argyfyngus sydd ar draws y byd yn enwedig yn yr Eidal.


image

Gruffudd Wyn o Amlwch enillydd y gystadleuaeth Can i Gymru 2020.

Bydd yn ymgeisydd cryf eleni yn y gystadleuaeth rhyngwladol draw yng Ngharlow – Gŵyl Ban Geltaidd llwyddiannus iddo.


Corau - Un o Gaerfyrddin – Cor Tonic (Merched) Cor ‘Narfon (Merched), Cor y Ddinas (Llundain) ( Merched)
Cor Ieuenctid - Sir y Fflint.
Corau Dynion - Cor y Llanau ( Sir Fon), Llanbobman
Cor Cymysg - Cor y Cei ( Cymysgedd o Llanbobman a Cor merched ‘Narfon)
Dawnswyr - Clocswyr ifanc o Sir Conwy, Tipyn o Bopeth a Dawnswyr Caernarfon.
Unigolion - Canu Gwerin – Gwen Edwards o Fon. Erin Swyn Williams o Lanefydd ac Efan Williams o Geredigion
Grwp Gwerin - Band Arfon Wyn – ei enw GESHA.
Dwy yn dawnsio yn unigol
Ffidl - Imogen
- Jess
Telyn - Jess
Deuawd offerynnol - Jess a’i gwr.
Beirnadu - Gwenan Gibbard a Dylan Cernyw – cerdd
Dawnsio - Menna a Morfudd Jones.

Yr Ŵyl Ban Geltaidd Carlow, Ebrill 14 -19 2020

Annwyl cystadleuwyr,

Dyma beth sydd angen arnoch i gystadlu yn yr ŵyl eleni.
Ewch ar tudalen www.panceltic.ie Dyma safwe yr ŵyl yn Carlow. Cliciwch COMPETITIONS a welwch yr holl gystadlaethau / cliciwch ar y rheolau ac i’r gwybodaeth sydd angen arnoch. Llenwch y ffurflen / ffurflenni (un ffurflen i bob cystadleuaeth) ac anfon i mi, os gwelwch yn dda.

Unawd a Grwpiau Gwerin
Cewch ganu cân newydd os ydych chi’n dymuno. Rhaid anfon copi o’r geiriau a’r cerddoriaeth ymlaen ataf ymlaen llaw. Does dim modd cystadlu heb gopi o’r cerddoriaeth.


Corau
Mae nifer o gystadlaethau ar eich cyfer. Defnyddiwch un ffurflen ar gyfer pob un.
Does dim tâl am gystadlu, mae pwyllgor Cymru yn gwneud.

Bydd angen i chi anfon eich copiau trwy e bost i mi hefyd. Anwybyddwch y rheol am gopiau. Gallwch sganio’r copiau ac anfon ataf, gan nodi enw’r côr a pha gystadleuaeth.


Byddaf angen popeth mewn erbyn Chwefror 21

Gwybodaeth: Bydd Noson Lawen y Cymru ar nos Sadwrn eleni am y tro cyntaf.

Oes oes angen cymorth, cysylltwch a mi. catrinannthom@gmail.com


Rhif Cartref: 01267281361
Symudol: 07525008494
Cyfeiriad: Cynefin,
Pentre Morgan,
Bronwydd Arms
Sir Gaerfyrddin
SA336JG


Pob hwyl i chi gyd.

Catrin Thomas, trefnydd gystadlu dros Gymru.


Ŵyl yn disgwyl amdanom yn Ceatharlach – Carlow

Annwyl cyd- geltiaid,

Mi fyddwn yma am byth yn chwifio baner y ddraig goch!

Mae yr Ŵyl yn disgwyl amdanom yn Ceatharlach – Carlow. 14ddeg tan yr 19fed o Ebrill.

Rydym yn ôl ein harfer yn cyd – gyfarfod cyn y daith drosodd. Eleni dyma’r dyddiad.
Nos Sadwrn yr 8fed o Chwefror pawb i gyrraedd erbyn 7pm ac wedyn i fwyta pryd maethlon. 7:30pm,
Dyma’r fwydlen – bwffe poeth.. y tri – Chicken and Ham Pie – with a white wine, vegetable & cream sauce tipped with shortcrust.
Beef hot pot – traditionally Slow Braised Prime Beef with root vegetables and potatoes.
Vegetable lasagne served with coleslaw. Sglodion hefyd..

Mi fedrwch ddewis cymysgedd o’r tri ond peidier bod yn farus ynte!! Hoffwn wybod pwy sydd yn arddel ei bod yn lysieuwyr cyn y noson ac wrth gwrs faint ohonoch fydd yn dod. Byddwn yn codi £20 ar bawb..

Hoffwn wybod pwy sydd yn mynychu erbyn y 5ed o Chwefror..

Mae gan y Bod Erw ddwy ystafell i chi aros – hunan gynhaliol - £75. – ffon 01745 584638 boderw@live.co.uk

Dros y ffordd mae’r Talardy 01745 799314 – gwerth ei ystyried.

Rydym yn hyderus y bydd Dylan a Gwenan gyda ni – diolch iddynt. Rydym am ddangos lluniau drwy gyfrwng taflunydd hefyd – diolch i Lun ac Awen..

Cynhelir raffl ar y noson.

Hwyl,

Arwel


image

Noson gyda CorDydd a Chôr Ruthun, Chwefror 1af, 2020

Arweinydd y noson Nic Parry
Chwefror 1af, 2020.
Pafiliwn y Rhyl
7.00 yh
Tocynnau £20

Am docynnau, cysylltwch â Arwel Roberts 07813550998

 


The International Pan Celtic Festival 2020 (Saesneg yn unig)
CEATHARLACH, CO. CARLOW, IRELAND 14 th ~ 19 th April
image

Accommodation - Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


GYFEILLION

Gwyl Ban Geltaidd 2020.
CEATHARLACH ( CARLOW) EBRILL 14 – 19.


Byddwn yn ymweld â’r dref uchod. Teithio ar long bore dydd Mawrth Ebrill 14ddeg ac mae gennym ddewis o leoliadau i chi aros am bump noson. Bws cyffyrddus gyda cyfleusterau toiled arni. Cysyllter os oes gennych gyflwr meddygol, fyddai’n effeithio ar leoliad eich ystafell.

Costau y daith ( prisiau’n amodol, fe allent newid oherwydd ansicrwydd ariannol )
Gwesty’r 7 Derwen – Gwely a Brecwast. Dau yn rhannu y person £490 .Sengl - £600.
Red Setter Town House – ystafelloedd dau yn rhannu y person £370. Sengl - £410.
The Clink Boutique Hotel and Eatery – ystafelloedd i ddau berson yn rhannu - £410 y person
ystafelloedd i dri yn rhannu £405 y person,ystafelloedd i bedwar yn rhannu - £350 y person.
Racey Byrne – The Plough - ystafelloedd dau yn rhannu y person - £380.

Mae’r costau uchod yn cynnwys:
Teithio ar y bws ar long o Gymru i Ceatharlach ac yn ôl.
Pum noson gwely a brecwast.
Tocyn wythnos i holl weithgareddau Ŵyl.
Cildwrn i’r gyrrwr.

Manylion y daith.
Gadael Llanelwy am chwech bore Mawrth – 14ddeg o Ebrill ( trefnir y mannau codi eto.) Teithio am Gaergybi ar long 8:55 a.m i Ddulyn. Cyrraedd Dulyn tua un y pnawn ac ymlaen am dref yr Ŵyl. Aros am bum noson. Bydd cyfle i ymweld a gwahanol atyniadau yn yr ardal ar y bws yn ystod yr wythnos. Cychwyn am adref tua deg y bore Sul os bydd y cwmni bws wedi archebu lle ar y llong ganol pnawn, neu fe all fod yn llong hwyrach fydd yn cyrraedd Caergybi tua hanner nos.

Ernes :- £50 a’r gweddill erbyn canol Chwefror, pob siec yn daladwy I MUDIAD CYMRU GŴYL BAN GELTAIDD. Mwy o fanylion gan Arwel, Fachwen Ffordd Rhyl, Rhuddlan LL18 2TP, ffon – 01745 590869 / 07813550998 - arwellroberts@tiscali.co.uk neu Tegwyn, Penbedw, Ffordd y Bryn, LLanelwy, LL17 0DD – Ffon 01745 583612.
Os y byddwch wedi talu’n llawn ac yn tynnu’n ôl oddi fewn i’r bythefnos cyn teithio anodd iawn fydd cyflwyno ad-daliad. Cofiwch fod gennych angen yswiriant teithio.